Styczeń 2017

PDF Drukuj Email
1086 odslon

Red. nauk. Marta Jerzak

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania: 2016

Sygnatura: Czytelnia 112996

Zespół psychologów, pedagogów i psychiatrów specjalizujących się w diagnozie i terapii zaburzeń wieku dziecięcego przygotował kompendium wiedzy dotyczące postępowania w środowisku szkolnym z dziećmi doświadczającymi zaburzeń: depresyjnych (a także myśli i tendencji samobójczych), więzi, zachowania, lękowych, obsesyjno-kompulsyjnych, odżywiania, i wielu innych. Książka zawiera także propozycje działań wspierających dzieci z zaburzeniami psychicznymi i rozwojowymi, możliwych do przeprowadzenia w środowisku szkolnym, m.in. budowanie ustrukturyzowanego i przyjaznego środowiska szkolnego, zastosowanie technik uczenia sprzyjających koncentracji, psycho- i socjoterapię oraz trening umiejętności społecznych.

 

 


 

Roman Lorens

Zarządzanie placówką oświatową.

Wydawnictwo eMPi2

Rok wydania: 2016

Sygnatura: Czytelnia 112998

Publikacja dla dyrektorów placówek oświatowych i kandydatów na dyrektora, wskazująca i omawiająca umocowania prawne działań, które musi podejmować dyrektor, wypełniając swoją funkcję. Książka podzielona jest na trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym pt. "Objęcie stanowiska dyrektora szkoły" omówiono regulacje prawne związane z obejmowaniem stanowiska dyrektora placówki oświatowej - m.in. wymagania stawiane kandydatowi, konieczność opracowania koncepcji funkcjonowania placówki, nawiązanie stosunku pracy z dyrektorem, przekazanie szkoły, a także procedury związane z odwołaniem lub rezygnacją dyrektora ze stanowiska. Drugi rozdział pt. "Zarządzanie szkołą" ukazuje zadania dyrektora związane m.in. z zatrudnianiem pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, awansem nauczycieli, nadzorem pedagogicznym, kontrolą zarządczą, odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i obowiązkiem prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej. W rozdziale trzecim pt. "Dyrektor w świetle prawa" przedstawiono rozwiązania prawne związane z samą osobą dyrektora: dodatki, które otrzymuje dyrektor za pełnioną funkcję, jego czas pracy, zastępstwa doraźne, urlopy, ocenę pracy, oświadczenie majątkowe oraz prawne rozstrzygnięcia związane z ewentualnym prowadzeniem działalności gospodarczej i politycznej. Omówione w książce akty prawne obejmują nie tylko ustawy i rozporządzenia, ale także wyroki sądów różnych instancji, rozstrzygające problematyczne kwestie. Na końcu książki zamieszczono załącznik przedstawiający poszczególne akty prawne i wskazano najważniejsze regulacje w nich zawarte. Zamieszczone przepisy dotyczą działalności statutowej placówek oświatowych, prawa państwowego, stosunku pracy, urlopów, ochrony pracujących i bhp, zbiorowego prawa pracy oraz prawa finansowego i podatkowego

 


 

Red. nauk. Witold Jakubowski

Pedagogika kultury popularnej. Teorie, metody i obszar badań.

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 113002, 113221

Opracowanie jest próbą potraktowania kultury popularnej jako składowej nowocześnie rozumianej pedagogiki kultury. Książka składa się z kilku wyodrębnionych części. Pierwsza zawiera teksty ukazujące teoretyczne i metodologiczne zaplecze badań pedagogicznych nad kulturą popularną (Witold Jakubowski, Zbyszko Melosik, Dariusz Kubinowski i Martyna Pryszmont-Ciesielska). Artykuły wypełniające część drugą skupiają się na przedstawieniu edukacyjnego potencjału i zarazem socjalizacyjnych mechanizmów "działania" kultury popularnej (Agnieszka Gromkowska-Melosik, Joanna Anioł, Oskar Szwabowski, Marta Kondracka-Szala i Marcin Michalak). Część trzecia dotyczy możliwości wykorzystania filmu w działaniach edukacyjnych (Joanna Golonka-Legut, Michał Brol i Agnieszka Skorupa, Alicja Mironiuk-Netreba oraz Ewelina Konieczna). Czwartą część tworzą teksty o sposobach czytania fotografii, będącej ważnym elementem współczesnej kultury obrazu (Wiesław Drobek i Ewa Dawidejt-Drobek, Justyna Pilarska, Emilia Mazurek, Mariusz Makowski). W ostatniej części omówiono wieloaspektowo zjawisko popkulturowych biografii (Agnieszka Ogonowska, Magdalena Karkowska, Anna Ślósarz i Maria Szumera).

 


 

Jacek Kielin, Katarzyna Klimek-Markowicz

Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 113010

Autorzy podręcznika wyjaśniają, jak stworzyć program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka, postawić diagnozę funkcjonalną czy prawidłowo stawiać wymagania. Opisują zalety i wady pracy dyrektywnej i niedyrektywnej oraz przedstawiają model superwizji. W swoich rozważaniach odwołują się do zasad behawioryzmu i terapii humanistycznych, teorii rozwojowej Jeana Piageta i koncepcji strefy najbliższego rozwoju Lwa S. Wygotskiego, a także podejścia neuropsychologii. Wiele uwagi poświęcają budowaniu relacji z rodzicami dziecka, którzy są osobami kluczowymi dla przebiegu jego terapii.

 

 


 

Piotr Domaradzki, Jerzy Krzyszkowski

Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie praktyczne.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 113021

Pierwsze kompendium wiedzy poświęcone problematyce wspierania rodzin oraz organizacji pieczy zastępczej, które wychodzi naprzeciw sygnalizowanej przez środowisko pomocy społecznej potrzebie stworzenia podręcznika – poradnika dla osób działających na tym obszarze. Książka została przygotowana przez badacza będącego nauczycielem akademickim oraz przez praktyka zajmującego się wdrażaniem nowych form wsparcia dziecka i rodziny w systemie pieczy zastępczej. Takie podejście pozwoliło na połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem praktycznym i stanowi o innowacyjnym, a jednocześnie podręcznikowym charakterze książki. Kompendium ma istotne znaczenie dla budowania nowej wiedzy i rozwiązań praktycznych w zakresie wsparcia rodziny przeżywającej trudności, ochrony praw dzieci ze środowisk defaworyzowanych i funkcjonowania instytucji pieczy zastępczej.

 


 

Małgorzata Rosalska

Dyrektor szkoły - administrator, menedżer, przywódca. Między szkolną codziennością a polityką oświatową.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 113025

Monografia przybliża współczesne dyskusje na temat roli dyrektora szkoły. Podejmowane są w niej zagadnienia dotyczące przywództwa w edukacji i przywództwa edukacyjnego. Role i zadania dyrektorów polskich szkół analizowane są zarówno w kontekście współczesnych koncepcji zarządzania szkołami, jak i wyzwań szkolnej codzienności. Praca ukazuje złożoność zadań podejmowanych przez liderów szkolnych społeczności, a prezentowane analizy wpisują się w nurt badań usytuowanych w perspektywie polityki oświatowej. Celem badań jest rozpoznanie nie tylko w jakim zakresie dyrektorzy realizują lub postrzegają swoją rolę, ale także to, jak ta rola jest rozpoznawana i oceniana przez osoby, które są bezpośrednio zależne od dyrektora lub współpracują z nim. Analizie poddano opinie uczniów, rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli lokalnych samorządów i nadzoru pedagogicznego. Wnioski z badań mogą być pomocne w budowaniu odpowiedzi na pytanie, czy w polskim systemie edukacyjnym możliwe jest partnerstwo edukacyjne także w zakresie szeroko rozumianego przywództwa.

 


 

Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak, Grażyna Rura, Katarzyna Sadowska.

Dziecko do lat trzech w systemie opieki i edukacji. Źródła wsparcia i zagrożeń.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Rok wydania: 2016

Sygnatura: Czytelnia 113030

W monografii podjęto rozważania nad najmłodszym dzieciństwem - od urodzenia do trzeciego roku życia. Zostały one skoncentrowane wokół indywidualnych potrzeb, preferencji i możliwości dzieci, źródeł wsparcia i zagrożeń rozwoju najmłodszych. Inspiracją dla autorek stała się teza, że "współczesny świat stwarza dzieciom nowe, nieznane do tej pory możliwości i szanse rozwoju i edukacji, ale także zagrożenia dotyczące ich sytuacji życiowej". Celem opracowania jest wskazanie szans, jakie wynikają z potencjału rozwojowego małego dziecka, jego wrażliwości na bodźce, cech temperamentu, możliwości odpowiadania stymulację płynącą z otoczenia. Zwrócono uwagę na szanse, jakie wynikają z bliskich relacji dziecka z rodzicami, którzy potrafią rozpoznać jego potrzeby i adekwatnie na nie odpowiedzieć, którzy "upośredniają" rzeczywistość, towarzyszą i pomagają jednostce zrozumieć świat. Zwrócono uwagę, że relacje z dorosłymi spoza rodziny (opiekunami w żłobku) i rówieśnikami, a także starszymi oraz młodszymi dziećmi, mogą sprzyjać zachodzeniu korzystnych zmian rozwojowych. książce wskazano też obszary ryzyka wynikające z braku wiedzy opiekunów na temat biologicznych i środowiskowych determinant indywidualnego rozwoju. Podkreślono znaczenie wczesnej i rzetelnie przeprowadzonej diagnozy oraz roli wsparcia dla dziecka, jego rodziny i opiekunów. Kolejne wątki dotyczą praktycznych rozwiązań i odnoszą się do wybranych obszarów aktywności dziecka. Walorem opracowania jest autorska propozycja alternatywnego programu wspierania rozwoju małego dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, z załączonym narzędziem do analizy postępów rozwojowych dziecka. Pracę zamyka rozdział poświęcony dzieciom z opóźnieniami i zaburzeniami rozwoju. Zwrócono w nim uwagę na zagadnienia wczesnej interwencji i wsparcia rodziny dziecka w szerszym środowisku społeczno-kulturowym.

 


 

Zofia Olek-Redlarska

W kręgu kultury i literatury dla dzieci.

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

Rok wydania: 2016

Sygnatura: 113031

Niniejsza książka to zbiór rozpraw poświęconych kulturze dziecięcej w różnych jej wymiarach, a także formom jej kształtowania. Dużą jej część zajmują teksty analityczne poświęcone literaturze dla dzieci i młodzieży, a w szczególności arcydziełom i klasyce tej gałęzi piśmiennictwa. Stąd rozprawy teoretyczne dotyczące kultury dziecięcej, świadomości i ekspresji kulturowej, roli empatii i motywacji do zachowań moralnych, przeplatają się w tej książce z tekstami skupionymi na utworach literackich. Niektóre z nich pokazują też sposoby "zastosowania" klasycznych tekstów (takich jak na przykład Serce Edmondo de Amicisa) w praktyce, to znaczy w pracy pedagogicznej z dziećmi. Zwracają też uwagę na rolę literatury pięknej (zwłaszcza arcydzieł) w rozwijaniu kompetencji społecznych i moralnych uczniów. Dotyczy to w szczególności poezji dla dzieci i poezji dziecięcej. Dlatego też w książce tej nie mogło zabraknąć rozważań na temat twórczości Marii Konopnickiej, Edmondo de Amicisa czy Janusza Korczaka. Zarówno ich osobowość, jak i dzieła, niezwykle ważne i wartościowe, mogą i powinny być inspiracją również dla współczesnych wychowawców, a także dzieci jako czytelników.

 


 

Barbara Adamczyk

Dzieci ulicy w Polsce i na świecie. Funkcjonowanie w przestrzeni miejskiej i strategie przystosowawcze.

Wydawnictwo: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM

Rok wydania: 2016

Sygnatura: Czytelnia 113040

Monografia jest już drugą pozycją autorstwa Barbary Adamczyk, poświęconą zjawisku dzieci ulicy, która wpisuje się w nurt diagnostyczny. Prezentuje bardzo interesujące i ważne kwestie dotyczące funkcjonowania dzieci w środowisku ulicy. Sytuacja dzieci jest często przedmiotem charakterystycznej troski i zainteresowania. Szczególny niepokój wiąże się z sytuacją, kiedy dzieci zostają porzucone i spędzają samodzielnie czas na ulicy, bez opieki czy troski ze strony rodziców lub opiekunów. Ukazane przez autorkę strategie adaptacyjne dzieci przebywających w środowisku ulicy wskazują jednoznacznie na ich destruktywny charakter. (…) Należy podkreślić wnikliwą postawę badawczą i dojrzałość naukową autorki, która przygotowała kolejną monografię tym razem prezentującą dotychczasowe informacje i wyniki badań autorskich w obszarze uwarunkowań towarzyszących życiu dzieci w środowisku ulicy. Monografię dopełniają "Uogólnienia i wnioski". W tej części autorka przejrzyście i konstruktywnie prezentuje ogólne wnioski uzyskane w następstwie przeprowadzonych badań. Zawarte wskazówki mogą być przydatne dla osób projektujących i realizujących pracę z dziećmi w środowisku ulicy.

 


 

Danuta Apanel

Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego osób z niepełnosprawnością w Polsce w latach 1989-2014.

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Rok wydania: 2016

Sygnatura: Czytelnia 113041

Praca składa się z 5 rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera syntetyczne omówienie tradycji i teoretycznych podstaw tendencji integracyjnych w edukacji na świecie i w Polsce. Porusza problematykę związaną z prekursorami idei integracji w kształceniu dzieci. Prezentuje również modele edukacji integracyjnej we współczesnym świecie. W drugim rozdziale dokonano charakterystyki niepełnosprawności w aspekcie medycznym i społecznym. Scharakteryzowano również podstawy prawne dotyczące funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Na przykładzie badań sondażowych przeprowadzonych w średnim mieście zaprezentowano także deklarowany przez społeczeństwo stosunek do niepełnosprawności oraz jego uwarunkowania. Rozdział trzeci zawiera analizę polskich doświadczeń w zakresie kształcenia integracyjnego. Obejmuje analizę podstaw prawnych, organizacyjnych i instytucjonalnych kształcenia i wychowania w systemie integracyjnym. Prezentuje sieć placówek o charakterze integracyjnym i jej zmiany na przestrzeni lat 1989-2014 oraz ukazuje specyfikę pracy w nich. Rozdział czwarty dotyczy praktyki kształcenia integracyjnego w Polsce w latach 1989-2014 na poziomach: wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Obejmuje również specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi i jej uwarunkowania na poziomie studiów wyższych. Porusza także problematykę instytucji, organizacji, stowarzyszeń i fundacji wspierających oświatowe działania integracyjne w Polsce, określając zadania, zasięg i zakres ich działalności. W rozdziale piątym zaprezentowano zagadnienia dotyczące pracy nauczycielskiej w systemie kształcenia integracyjnego. Omówiono kompetencje nauczyciela i uwarunkowania wynikające z przepisów prawnych, jego rolę jako wychowawcy i opiekuna w integracyjnej grupie wychowawczej oraz problemy współpracy z rodzicami uczniów sprawnych i niepełnosprawnych. Przedstawiono również możliwości kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na potrzeby rozwijającego się systemu kształcenia integracyjnego i inkluzyjnego.

  
free pokereverest poker revie

lubelskie.pl

LEKTURY SZKOLNE

Oferta dla szkół i przedszkoli

Biblioterapeutyczny Kramik

Edukacja filmowa w szkole

Konkursy przedmiotowe 2018/2019

BiblioGratka

ACADEMICA

IBUK

Rok 2018

Rok 2018

Nowości Książki

Nowości audiowizualne

CZYTAK

Copyright © 2019 Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.