DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej zapewnia dostępność cyfrową elementów stron internetowych lub aplikacji mobilnych określonych w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy przez ich umieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Chmiel, admin@bialabp.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 3420616. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska
Wejście do biblioteki posiada barierę w postaci schodów i jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Takie osoby mogą skorzystać z wejścia do Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, które znajduje się w tym samym budynku i jest wyposażone w pochylnię. Korytarz łączący LSCDN i bibliotekę oraz korytarze i wszystkie pomieszczenia biblioteki są dostępne. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu do biblioteki i jest dostępna dla osób na wózkach.

Filia w Parczewie, ul. Szpitalna 1c, 21-200 Parczew
Wejście do biblioteki wyposażone jest w pochylnię. Korytarze i pomieszczenia dla czytelników są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na końcu budynku i jest dostępna dla osób na wózkach.

Filia w Łukowie, ul. Kryńskiego 12, 12-400 Łuków
Wejście do biblioteki zlokalizowane jest od strony boiska i jest wyposażone w pochylnię. Korytarze i pomieszczenia dla czytelników są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Toaleta i łazienka są niedostępne dla osób na wózkach.

  • W budynkach zastosowano wyraźne i czytelne tablice informacyjne. Poza tym nie ma innych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących, głuchych czy słabo słyszących.
  • Do wszystkich budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • We wszystkich lokalizacjach brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online.
  • Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej i filia w Łukowie zapewnia pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty.