Dojrzałość szkolna

Drukuj
4080 odslon

Rola rodziców w osiąganiu przez dzieci dojrzałości szkolnej

Bardzo ważnym momentem w życiu dziecka jest rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Fakt ten przeżywają także rodzice. Wokół tak istotnego wydarzenia tworzy się radosna atmosfera, przepełniona często niepewnością i niepokojem. Świadczy to o tym, że rodzice są przekonani, iż powodzenie szkolne zależy nie tylko od umiejętności czytania czy pisania, ale także od dojrzałości szkolnej. Określając stopień tej dojrzałości, warto uwzględnić trzy aspekty: rozwój fizyczny, rozwój umysłowy oraz rozwój uczuciowo-społeczny.

Przez rozwój fizyczny rozumiemy prawidłowo, stosownie do wieku, ukształtowane kości, mięśnie, zmysły, układ nerwowy. Prawidłowo rozwinięta motoryka mała i duża zapewnia gotowość do nauki pisania, czytania, rysowania oraz do wysiłku fizycznego. Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa sprzyja sukcesom przy wykonywaniu różnych zadań umysłowych i fizycznych.

Rozwój umysłowy, to taki poziom procesów poznawczych, który umożliwia osiąganie dobrych wyników w nauce szkolnej. Uczeń dojrzały umysłowo przejawia zainteresowanie nauką. Potrafi skupić dłużej uwagę na tym samym problemie oraz wykazuje umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego i wnioskowania. Swobodnie i poprawnie wypowiada swoje myśli. Wykazuje zdolność do zapamiętywania i odtwarzania treści. Posiada także doskonale wy­kształconą wyobraźnię, co ma odbicie w zadaniach artystycznych i swobodnych wypowiedziach. Swoje prace stara się doprowadzać do końca, gdyż jest zainteresowany końcowym efektem.

Prawidłowy rozwój uczuciowo-społeczny wyznacza umiejętność panowania nad sobą, stopień wrażliwości na ocenę, motywację do nauki szkolnej oraz umiejętność współpracy w grupie i przestrzegania reguł życia w zespole. Uczeń dojrzały emocjonalnie potrafi mówić o emocjach. Nie boi się smutku czy złości, nie omija ich i nic kojarzy ze słabością. Jest przygotowany do rozwiązywania problemów, a nie patrzenia na świat tylko „pozytywnie i przez różowe okulary”. Dlatego nie warto przygotowywać dziecka do doznawania wyłącznie przyjemnych, „bezstresowych” wrażeń. Powoduje to spłaszczenie świata tylko do wymiaru przyjemności. W efekcie, unikanie przez dziecko tego, co przynosi smutek i rozczarowanie, prowadzi do odcięcia się oraz braku umiejętności rozwiązywania problemów, a właściwie unikania ich. Osoba ufna i szczęśliwa jest otwarta także na nieprzyjemne emocje. Dlatego tak istotne jest wysłuchanie dziecka do końca oraz umiejętność dyskusji z nim i szukania rozwiązań, a nie ucieczki, np. przed klasówką.

Jaka jest więc rola rodziców, w przygotowaniu dziecka do szkoły?

Zadanie rodziców polega na:

 1. Rozbudzeniu zainteresowań szkołą, poprzez odpowiedni, częsty kontakt i rozmowy z dzieckiem. Okazje stwarzają wspólne spacery i życie domowe. Odpowiednio kierowane, wzbogacają zasób wiadomości i doświadczeń.

 2. Zapewnieniu dziecku przestronnego i wygodnego miejsca do pracy oraz zabawy. Poznanie przez działanie jest podstawową formą działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Wspólne gry i zabawy inspirują dziecko i wzbogacają jego rozwój. Niezwykle ważne jest przebywanie na świeżym powietrzu.

 3. Doskonaleniu umiejętności współpracy w grupie, poprzez zapewnienie dziecku różnorodnych form kontaktów z rówieśnikami.

 4. Przyzwyczajaniu i wdrażaniu malucha do systematycznego wykonywania obowiązków domowych, np. sprzątania przyborów i zabawek, spakowania plecaka.

 5. Dbałości o rozwój artystyczny dziecka. Rozbudzanie twórczej wyobraźni przez rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie, wydzieranie. Ćwiczenia tego typu przygotowują także do nauki pisania.

 6. Rozwijaniu procesów poznawczych - zainteresowanie czytelnictwem, rozmowy, gry, układanki, puzzle. Zabawy tego typu wyrabiają także umiejętność koncentracji uwagi i słuchania.

 1. Kształtowaniu prawidłowej wymowy, poprzez wspólne pogadanki, oglądanie niektórych programów telewizyjnych, częsty kontakt i umiejętność słuchania dziecka.

 2. Uświadomieniu dziecku, że tak, jak każdy posiada w sobie coś wyjątkowego. Sprzyjają temu szczere rozmowy oraz budowanie wspólnego zaufania. Umiejętność wyjaśniania i doprowadzania każdego problemu do rozwiązania ma wpływ na przyszłą dojrzałość i odporność psychiczną ucznia .

 3. Wdrażaniu do otwartości w swoich wypowiedziach, bez ranienia innych. Jest to możliwe, gdy rodzice dają dzieciom możliwość swobodnego, taktownego wyrażenia swojego zdania.

Realizując nasze zamierzenia, pamiętajmy, że nasz uczeń jest jeszcze małym dzieckiem, a w jego życiu najważniejszą rolę odgrywa zabawa. Niewielka dysharmonia między poszczególnymi sferami rozwoju, nie oznacza, że dziecko nie przystosuje się do warunków szkolnych. Zachowanie przyszłego ucznia powinno nas zastanowić i skierować do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdy braki są we wszystkich lub w większości sfer rozwojowych:

 • Dziecko wykazuje trudności z uczeniem się jazdy na rowerze, hulajnodze, rolkach, łyżwach, nartach. Ma kłopoty z wykonaniem ćwiczeń równoważnych oraz wykonywaniem czynności samoobsługowych.

 • Unika rysowania, malowania, pisania. Nie potrafi opanować prawidłowych nawyków ruchowych (np. nie­właściwie trzyma kredkę), nie bierze udziału w grach i zabawach grupowych, zabawach manipulacyjnych. Ma trudności z chwytaniem, rzucaniem, odtwarzaniem, rysowaniem.

 • Funkcje językowe są zaburzone: wadliwa i niewyraźna wymowa, błędy w formułowaniu wypowiedzi, trud­ności z różnicowaniem głosek, asymilacje głoskowe, przekręcanie wyrazów.

 • Widoczne są trudności z analizą i syntezą, wyodrębnianiem różnic i podobieństw oraz zaburzona orientacja w schemacie ciała.

 • Dziecko ma kłopoty z zapamiętywaniem i przypominaniem np. dni tygodnia, pór roku, wierszyków, piose­nek.

 • Nieprawidłowo reaguje na pozytywne lub negatywne uwagi dotyczące zachowania. Dziecko może być zbyt drażliwe, wybuchowe, agresywne
  lub zalęknione, niepewne, zahamowane.

Tekst opracowano na podstawie:

  1. Brejnak W.: Czy twój przedszkolak dojrzał do nauki? : dobry start. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006.

  2. Góralczyk E.: Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008

  3. Marek E.: O pomyślny start ucznia w szkole. „Życie Szkoły” 2003, nr 1, s. 56-62