O NAS

 1. Start
 2. /
 3. O NAS
 4. /
 5. REGULAMIN

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:

 1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz.1943 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59);
 3. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r., poz. 642, z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych /RODO/ (Dz.Urz. UE L nr 119, str. 1).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.369);
 6. Statut Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.

§ 2

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej i jej Filii.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  • Bibliotece – rozumie się przez to Bibliotekę Pedagogiczną w Białej Podlaskiej i jej Filie w Łukowie i Parczewie;
  • Zbiorach – należy rozumieć przez to książki, czasopisma, zbiory multimedialne;
  • Czytelniku/Uczestniku imprezy – należy rozumieć przez to osobę dorosłą, która jest zapisana do Biblioteki i zaakceptowała jej regulamin.

Rozdział II

Zasady korzystania ze zbiorów

§ 3

 1. Biblioteka w Białej Podlaskiej jest czynna od poniedziałku do piątku od 1000-1800, w soboty od 900-1500.
  Filia w Parczewie: od poniedziałku do piątku od 1100-1800, w soboty – nieczynna.
  Filia w Łukowie: od poniedziałku do piątku od 1000-1800, w soboty od 900-1500.
 2. W okresie ferii zimowych i letnich oraz w czasie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku od 800-1500.
 3. W niedziele i święta Biblioteka jest nieczynna.
 4. Biblioteka udostępnia zbiory Czytelnikom indywidualnym.
 5. Prawo korzystania ze zbiorów i usług mają w szczególności nauczyciele, pracownicy oświaty, nauki i kultury, studenci oraz uczniowie i inne osoby zainteresowane.
 6. Korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki jest bezpłatne, ale Czytelnik może wnieść darowiznę w postaci pieniężnej przeznaczoną na rzecz Biblioteki.
 7. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki uzyskuje Czytelnik poprzez zapisanie się do Biblioteki.
 8. Przy zapisie zgłaszający się zobowiązany jest:
  • osoba pełnoletnia – okazać dowód tożsamości, a student dodatkowo przedstawia legitymację studencką ważną na dany rok akademicki,
  • osoba niepełnoletnia – powyżej 16 r. ż. – okazać legitymację szkolną ważną na dany rok szkolny,
  • osoba niepełnoletnia – poniżej 16 r. ż. – przy zapisie wymagana jest obecność rodzica lub prawnego opiekuna z dowodem tożsamości,
  • zapoznać się z Regulaminem,
  • wypełnić i podpisać Kartę zapisu Czytelnika do Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.
 1. Wzór Karty zapisu Czytelnika do Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Wzór Karty zapisu Czytelnika niepełnoletniego do Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Jeśli dane osobowe Czytelnika podane w Karcie zapisu ulegną zmianie, należy je zgłosić do Biblioteki.
 4. Czytelnik otrzymuje Kartę Czytelnika, którą powinien każdorazowo okazywać przy korzystaniu z Biblioteki.
 5. Uprawnień wynikających z posiadania Karty Czytelnika nie wolno odstępować.
 6. Właściciel Karty Czytelnika zobowiązany jest do chronienia jej przed zniszczeniem i zgubieniem oraz ponosi odpowiedzialność za każde jej wykorzystanie.
 7. Ewentualną utratę Karty Czytelnika należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie lub osobiście w Bibliotece.
 8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą Czytelnika przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.
 9. Niestosowanie się Czytelnika do powyższych ustaleń Regulaminu skutkuje unieważnieniem Karty Czytelnika.

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych Czytelników jest:
  Biblioteka Pedagogiczna,
  Kolejowa 8,  21-500  Biała Podlaska,
  tel.  833433237,
  e-mail  sekretariat@bialabp.edu.pl
 2. Dane osobowe Czytelników przetwarzane są:
  a) w celu udostępniania materiałów bibliotecznych. Przetwarzanie danych osobowych w tym wypadku jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, a ich podanie jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania wymaganych danych osobowych przez Czytelnika skutkuje brakiem możliwości korzystania z zasobów biblioteki.
  b) w celu prowadzenia działalności informacyjno-promocyjnej biblioteki. Przetwarzanie danych osobowych w tym wypadku odbywa się na podstawie udzielonej przez Czytelnika zgody. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 4. Jeśli Czytelnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Biblioteka przechowuje dane Czytelnika:
  a) w czasie, gdy jest on aktywnym Czytelnikiem Biblioteki oraz przez okres 5 lat od ostatniej aktywności,
  b) do czasu wycofania udzielonej zgody.
 6. W bibliotece został powołany inspektor ochrony danych osobowych. Jego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej oraz w sekretariacie biblioteki nr tel. 833433237.
 7. Biblioteka może przekazywać dane osobowe Czytelników tylko i wyłącznie instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane Czytelników nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. Dane osobowe Czytelników nie będą podlegały profilowaniu.

Rozdział III

Wypożyczanie książek

§ 5

 1. Po książki Czytelnik zgłasza się z Kartą Czytelnika. W przypadku jej braku okazuje dowód tożsamości, legitymację studencką lub legitymację szkolną.
 2. Czytelnik wypełnia rewers na każdą książkę oddzielnie.
 3. Zamówienia na książki realizowane są bezpośrednio po złożeniu rewersów.
 4. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 7 książek na 30 dni. Na jego prośbę Bibliotekarz może o 30 dni prolongować wypożyczenie książki, o ile nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 5. Na życzenie Czytelnika sprowadza się materiały biblioteczne z innych bibliotek w kraju w ramach Wypożyczalni międzybibliotecznej.

Rozdział IV

Wypożyczenia międzybiblioteczne

§ 6

 
Sprowadzanie zbiorów z innych bibliotek
 1. Prawo korzystania dla celów naukowych ze zbiorów innych bibliotek krajowych, za pośrednictwem Wypożyczalni międzybibliotecznej mają wszyscy Czytelnicy Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej posiadający Kartę Czytelnika.
 2. Przed złożeniem zamówienia Czytelnik zobowiązany jest sprawdzić w katalogach i zasobach elektronicznych wszystkich bibliotek na terenie miasta Biała Podlaska, czy poszukiwanych materiałów nie ma w ich zbiorach.
 3. Czytelnik może złożyć zamówienie osobiście lub drogą elektroniczną na formularzu Zamówienie międzybiblioteczne dla czytelników, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 4. Wszystkie materiały sprowadzone do Biblioteki są udostępniane tylko na miejscu w Czytelni, w czasie określonym przez Bibliotekę Wypożyczającą.
 5. O sposobie realizacji zamówień, ilości zamówień przyjmowanych jednocześnie od jednego Czytelnika, terminie i sposobie ich zamawiania w bibliotekach współpracujących, decyduje bibliotekarz, kierując się obowiązującymi przepisami, przyjętymi sposobami postępowania i umowami z poszczególnymi bibliotekami.
 6. Czytelnik, który uszkodzi lub zniszczy wydawnictwa uzyskane drogą wypożyczenia międzybibliotecznego ponosi konsekwencje związane z koniecznością naprawienia szkody, a przede wszystkim ponosi koszty w wysokości ustalonej przez Bibliotekę Wypożyczającą.
 7. Czytelnik, który nie przestrzega Regulaminu traci prawo do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 7

 

Wypożyczanie zbiorów innym bibliotekom
 1. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej wypożycza zbiory własne innym bibliotekom.
 2. Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają:
  • książki wydane przed 1945 r.;
  • materiały biblioteczne z księgozbioru podręcznego;
  • materiały biblioteczne dużego formatu i objętości lub w złym stanie zachowania;
  • dzieła rzadkie i cenne;
  • gazety i czasopisma;
  • zbiory multimedialne.
 3. Biblioteka Wypożyczająca może złożyć zamówienie drogą elektroniczną na formularzu Wypożyczanie międzybiblioteczne dla bibliotek, który stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 4. Okres wypożyczenia wynosi 30 dni. W uzasadnionych przypadkach Wypożyczalnia Międzybiblioteczna może ustalić inny okres wypożyczenia zbiorów bibliotecznych.
 5. Wypożyczone książki należy odesłać przesyłką poleconą lub wartościową.

Rozdział V

Wypożyczanie zbiorów multimedialnych

§ 8

 1. Po zbiory multimedialne Czytelnik zgłasza się z Kartą Czytelnika. W przypadku jej braku okazuje dowód tożsamości, legitymację studencką lub legitymację szkolną.
 2. Czytelnik ma wolny dostęp do zbiorów multimedialnych.
 3. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 7 egzemplarzy zbiorów multimedialnych na okres 14 dni. Na jego prośbę bibliotekarz może o 14 dni prolongować wypożyczenie zbiorów, o ile nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników. Zbiory językowe można wypożyczyć na okres 1 miesiąca.

Rozdział VI

Udostępnianie zbiorów w Czytelni

§ 9

 1. Czytelnik może korzystać ze zbiorów Czytelni za okazaniem Karty Czytelnika i wpisaniem się do Rejestru odwiedzin.
 2. Czytelnik ma wolny dostęp do książek.
 3. Zbiory udostępniane są na podstawie wypełnionych rewersów.
 4. Za zgodą pracownika Biblioteki Czytelnia udostępnia zbiory w ramach usługi „Wypożyczenia nocne”.
 5. Zbiory Czytelni wypożycza się na pół godziny przed regulaminowym zamknięciem Czytelni, a zwraca się następnego dnia do godz. 10.00.

Rozdział VII

Przetrzymywanie, zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie zbiorów

§ 10

 1. Czytelnik powinien szanować wypożyczane zbiory i chronić je przed zniszczeniem.
 2. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia zbiorów Czytelnik ma obowiązek zauważone defekty zgłosić pracownikowi Biblioteki.
 3. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Czytelników niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Zagubienie lub zniszczenie zbiorów Czytelnik zgłasza bibliotekarzowi.
 5. Czytelnik w terminie ustalonym przez Bibliotekę powinien odkupić to samo lub nowsze wydanie zagubionych zbiorów.
 6. Jeżeli jest to niemożliwe Biblioteka może przyjąć w zamian inne zbiory wskazane przez Kierownika Wydziału/Filii lub opłatę zgodnie z obowiązującym Cennikiem opłat, który stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
 7. Do czasu uregulowania zobowiązań wynikających z zagubienia lub zniszczenia zbiorów Czytelnik nie może wypożyczać zbiorów.
 8. Biblioteka nie ma obowiązku monitowania użytkowników przetrzymujących wypożyczone zbiory. Opłaty za nieterminowy zwrot pobierane są niezależnie od tego czy został wystosowany monit.
 9. W przypadku gdy Czytelnik odmawia zwrotu zbiorów lub wpłacenia należnych opłat, Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej dochodzi swych roszczeń na drodze sądowej. Biblioteka może w tym celu upoważnić wyspecjalizowaną firmę windykacyjną.

Rozdział VIII

Usługi informacyjno-bibliograficzne

§ 11

 1. Biblioteka świadczy usługi informacyjno-bibliograficzne.
 2. Każdemu Czytelnikowi przysługuje prawo do uzyskania informacji o charakterze bibliotecznym oraz do pomocy przy poszukiwaniu literatury.
 3. Informacje udzielane są bezpośrednio, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 4. Pracownicy Biblioteki sporządzają tematyczne zestawienia bibliograficzne na zamówienia nauczycieli, szkół i instytucji oświatowych.

Rozdział IX

Zasady korzystania z komputerów i Internetu

§ 12

 1. Czytelnik ma możliwość pracy na komputerach udostępnionych w Bibliotece.
 2. Czytelnik może podłączyć własne urządzenie mobilne do gniazda elektrycznego.
 3. Korzystanie z komputerów możliwe jest w dniach i godzinach pracy Biblioteki, po okazaniu Karty Czytelnika i wpisaniu się do Rejestru korzystających z Internetu.
 4. Czytelnik zobowiązany jest do korzystania z komputerów wyłącznie w celach edukacyjnych.
 5. Czytelnik może:
  • przeglądać katalog on-line Biblioteki,
  • korzystać z pomocy pracownika Biblioteki przy wyszukiwaniu informacji w katalogu on-line Biblioteki,
  • przeglądać zasoby sieci Internet,
  • korzystać z dostępnego oprogramowania,
  • zapisywać wyniki wyszukiwania na własnym nośniku,
  • odsłuchiwać pliki dźwiękowe wyłącznie przez podłączone słuchawki.
 1. Czytelnik korzystający ze sprzętu informatycznego Biblioteki oraz dostępu do Internetu ponosi odpowiedzialność za własne prace wykonywane na sprzęcie. Dane pozostawione na dysku komputera są usuwane i mogą zostać utracone, jeżeli Czytelnik nie zapisze ich na własnym nośniku lub internetowym koncie zewnętrznym przed ukończeniem sesji.
 2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania wirusów.
 3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych pozostawionych po zakończeniu pracy na urządzeniach należących do Biblioteki oraz za ewentualne roszczenia osób trzecich, bądź szkody Czytelnika, w tym naruszenie poufności danych osobowych, wynikłe na skutek korzystania przez Czytelnika z Internetu.
 4. Czytelnik korzystając z komputera powinien:
  • zająć miejsce przy stanowisku wskazanym przez pracownika Biblioteki,
  • zgłoszenie pracownikowi Biblioteki fakt opuszczenia stanowiska,
  • ograniczyć czas pracy z komputerem w przypadku oczekiwania innych osób na korzystanie z komputera,
  • zgłosić pracownikowi Biblioteki wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości związane z pracą komputera.
 1. Czytelnikowi zabrania się:
  • podłączania własnych komputerów przenośnych do sieci LAN Biblioteki i poprzez tę sieć do Internetu,
  • działania powodującego dewastację lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia,
  • wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji oprogramowania udostępnianych komputerów,
  • instalowania i uruchamiania innych programów niż zainstalowane,
  • instalowania i uruchamiania gier komputerowych,
  • przeglądania stron zawierających treści o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym lub innym zakazanym przez prawo,
  • prowadzenia działalności komercyjnej,
  • korzystania z komunikatorów internetowych oraz innych programów mających charakter rozrywkowy,
  • wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych,
  • rozsyłania korespondencji seryjnej i obszernych załączników, jak też innych działań, które zakłócają pracę sieci komputerowej (np. słuchanie radia internetowego),
  • wyłączania komputerów,
  • jedzenia i picia przy komputerach.
 1. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za powstałe z jego winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.
 2. Pracownik Biblioteki ma prawo do weryfikacji czy wykorzystanie sprzętu i oprogramowania odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem.
 3. W przypadku nieprzestrzegania zasad niniejszego Regulaminu pracownik Biblioteki ma prawo żądać natychmiastowego opuszczenia stanowiska komputerowego.

Rozdział X

Działalność edukacyjna i kulturalna

§ 13

 1. Biblioteka organizuje i prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, konkursy, konferencje i warsztaty dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli bibliotekarzy oraz spotkania z rodzicami zwane dalej imprezami.
 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi i młodzieżą do 16 r. ż., w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.
 3. Nauczyciele, którzy chcą skorzystać z oferty edukacyjnej Biblioteki są zobowiązani do zgłoszenia chęci uczestnictwa telefonicznie, mailowo lub osobiście.
 4. Imprezy będą fotografowane, a zdjęcia będą umieszczane na stronie internetowej Biblioteki. Uczestnik imprezy, który nie wyraża zgody na fotografowanie, powinien to zgłosić organizatorowi przed rozpoczęciem imprezy.
 5. Dane osobowe podane przez Uczestnika imprezy przetwarzane są wyłącznie w celach organizacyjnych i informacyjno-promocyjnych, dotyczących tej imprezy, zgodnie przepisami o ochronie danych osobowych .
 6. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Biblioteki i wykładowcy.
 7. Osoby pełnoletnie korzystające z oferty edukacyjnej Biblioteki powinny posiadać Kartę Czytelnika.

Rozdział XI

Przepisy końcowe

§ 14

 1. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.
 2. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Czytelnika.
 3. Pracownik Biblioteki może odmówić obsługi Czytelnika niestosującego się do niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, bądź zachowującego się agresywnie.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki.
 5. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 6. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
 7. Rozstrzyganie spraw spornych lub nieuregulowanych niniejszym Regulaminem leży w kompetencjach Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.

§ 15

 1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2019 r.
 2. Traci moc dotychczasowy Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.
 3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.03.2019 r.

      Załącznik nr 1

             do „Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług    …”

Wzór Karty zapisu Czytelnika 
do Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

Str. 1

Str. 2

Stwierdzam, że regulamin korzystania z Biblioteki jest mi znany
i zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania jego zapisów.

                                                                                                                                    (data i podpis)

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Bibliotekę Pedagogiczną, ul. Kolejowa 8,
21-500 Biała Podlaska w celach informacyjno-promocyjnych.

Jednocześnie wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Białej Podlaskiej,
ul. Kolejowa 8 dla celów informacyjno-promocyjnych.

                                                                                                                            (data i podpis)

     

Załącznik nr 2

             do „Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług    …”

Wzór Karty zapisu Czytelnika niepełnoletniego
do Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

Str. 1

Str. 2

Stwierdzam, że regulamin korzystania z Biblioteki jest mi znany
i zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania jego zapisów.

                                                                                 (data i czytelny podpis ucznia/rodzica)

     

Załącznik nr 3

             do „Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług    …”

Formularz

Zamówienie międzybiblioteczne dla czytelników Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

Pola z (*) są wymagane

Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Szczegóły i zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w naszej Polityce prywatności.

      Załącznik nr 4

             do „Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług    …”

Formularz

Wypożyczanie międzybiblioteczne dla bibliotek

Pola z (*) są wymagane

Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Szczegóły i zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w naszej Polityce prywatności.

      Załącznik nr 5

             do „Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług    …”

CENNIK OPŁAT
w Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej
obowiązujący od 01.03.2019 r.

Rodzaj opłaty/usługi

Cena

Opłaty różne

Opłata za niezwrócenie w terminie

wypożyczonych materiałów bibliotecznych

4,00 zł za każde rozpoczęte 30 dni
po terminie zwrotu (książki)

2,00 zł za każde rozpoczęte 14 dni
po terminie zwrotu (zbiory multimedialne)

Opłata za zagubione lub zniszczone zbiory biblioteczne

kaseta magnetofonowa – minimum 20,00 zł

płyta CD, CD-R – minimum 20,00 zł

kaseta VHS – minimum 30,00 zł

płyta DVD – minimum 30,00 zł

książki  – minimum 40,00 zł

zbiory graficzne – minimum 20,00 zł

komplet (druk towarzyszący + płyta CD lub zbiór graficzny) – minimum 40,00 zł