Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter ogólny i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Białej Podlaskiej. Została opracowana na podstawie przepisów:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”;
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych
Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna, ul. Kolejowa 8,  21-500 Biała Podlaska, tel. 833433237, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tożsamość i dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Dariuszem Nowakiem , tel. 604292696, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. który jest naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Najważniejsze zasady przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzamy w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty, zgodnie z poniższymi zasadami:

 • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym, zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
 • Cele zbierania danych osobowych są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Realizujemy wszystkie prawa podmiotów danych, określone w RODO.
 • Dane osobowe przechowujemy zgodnie z przepisami prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć ten okres.
 • Chronimy dane osobowe przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
 • Jeżeli dane osobowe udostępniamy innym podmiotom, odbywa się to w sposób bezpieczny, na podstawie przepisów prawa.

Prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy
Uprawnienia te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21). Zgodnie z tymi przepisami każda osoba, której dane osobowe są przez nas przetwarzane ma prawo do:

 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych;
 • Dostępu do danych – czyli otrzymania od nas potwierdzenia czy i w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane oraz dostępu do nich w zakresie wynikającym z art. 15 RODO.
 • Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
 • Usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – zażądania od nas niezwłocznego usunięcia danych osobowych;
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, inaczej czasowego zablokowania dostępu do danych;
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski dotyczące realizacji powyższych praw należy kierować do Sekretariatu biblioteki. Zostaną one rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca po otrzymaniu.

Bezpieczeństwo danych osobowych
Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub modyfikacją.

Każdy nasz pracownik lub współpracownik, mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i został zobowiązany do zachowania poufności.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzamy tylko i wyłącznie legalnie w następujących okolicznościach:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

RODO

Uwagi

Obsługa czytelników, w tym udostępnianie zbiorów.

 

Realizacja obowiązków pracodawcy względem pracowników.

 

Przyznawanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Zakup towarów i usług.

 

Ewidencja korespondencji.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku określonego w przepisach prawa, m.in. w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe i ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz innych. 

Podanie danych osobowych w tym wypadku jest niezbędnym wymogiem ustawowym. 

Przesyłanie informacji o wydarzeniu lub imprezie.

 

Organizacja wydarzenia, np. konkursu, konferencji lub szkolenia.

 

Prowadzenie korespondencji i udzielanie odpowiedzi na wiadomości przesyłane za pośrednictwem formularzy kontaktowych.

 

Realizacja usługi dostarczenia książek do paczkomatu (Biblio-Paka).

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - udzielona zgoda.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Odmowa może skutkować np. brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. 

 

Udzieloną zgodę można zawsze wycofać kontaktując się z nami osobiście bądź e-mailowo. 

Zawarcie i realizacja umowy zlecenia, umowy o dzieło. 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy.

Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym. W przypadku odmowy, zawarcie umowy i jej realizacja nie będą możliwe.

Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

 • 21-500 Biała Podlaska
  ul. Kolejowa 8
 • tel: 83 343 32 37
 • tel: 83 342 06 16
 • sekretariat@bialabp.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 10:00 - 18:00
sobota 09:00 - 15:00
wakacje i ferie - 08:00 - 15:00

Zamknij menu
Wróć na początek strony