POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter ogólny i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Białej Podlaskiej. Została opracowana na podstawie przepisów:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”;
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych
Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna, ul. Kolejowa 8,  21-500 Biała Podlaska, tel. 833433237, e-mail sekretariat@bialabp.edu.pl

Tożsamość i dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Dariuszem Nowakiem , tel. 604292696, e-mail: info@dn.net.pl który jest naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Najważniejsze zasady przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzamy w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty, zgodnie z poniższymi zasadami:

 • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym, zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
 • Cele zbierania danych osobowych są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Realizujemy wszystkie prawa podmiotów danych, określone w RODO.
 • Dane osobowe przechowujemy zgodnie z przepisami prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć ten okres.
 • Chronimy dane osobowe przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
 • Jeżeli dane osobowe udostępniamy innym podmiotom, odbywa się to w sposób bezpieczny, na podstawie przepisów prawa.

Prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy
Uprawnienia te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21). Zgodnie z tymi przepisami każda osoba, której dane osobowe są przez nas przetwarzane ma prawo do:

 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych;
 • Dostępu do danych – czyli otrzymania od nas potwierdzenia czy i w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane oraz dostępu do nich w zakresie wynikającym z art. 15 RODO.
 • Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
 • Usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – zażądania od nas niezwłocznego usunięcia danych osobowych;
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, inaczej czasowego zablokowania dostępu do danych;
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski dotyczące realizacji powyższych praw należy kierować do Sekretariatu biblioteki. Zostaną one rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca po otrzymaniu.

Bezpieczeństwo danych osobowych
Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub modyfikacją.

Każdy nasz pracownik lub współpracownik, mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i został zobowiązany do zachowania poufności.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzamy tylko i wyłącznie legalnie w następujących okolicznościach:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

RODO

Uwagi

Obsługa czytelników, w tym udostępnianie zbiorów.


Realizacja obowiązków pracodawcy względem pracowników.


Przyznawanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Zakup towarów i usług.


Ewidencja korespondencji.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku określonego w przepisach prawa, m.in. w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe i ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz innych. 

Podanie danych osobowych w tym wypadku jest niezbędnym wymogiem ustawowym. 

Przesyłanie informacji o wydarzeniu lub imprezie.


Organizacja wydarzenia, np. konkursu, konferencji lub szkolenia.


Prowadzenie korespondencji i udzielanie odpowiedzi na wiadomości przesyłane za pośrednictwem formularzy kontaktowych.


Realizacja usługi dostarczenia książek do paczkomatu (Biblio-Paka).

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - udzielona zgoda.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


Odmowa może skutkować np. brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. 


Udzieloną zgodę można zawsze wycofać kontaktując się z nami osobiście bądź e-mailowo. 

Zawarcie i realizacja umowy zlecenia, umowy o dzieło. 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy.

Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym. W przypadku odmowy, zawarcie umowy i jej realizacja nie będą możliwe.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane osobowe będziemy przechowywać przez okresy wynikające z przepisów prawa, szczególnie prawa podatkowego i rachunkowego a także ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda, dane przechowywane będą przez okres jej ważności, lub do czasu jej cofnięcia.

Inne informacje
Dane osobowe możemy udostępnić podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, które będą przetwarzać je na nasze zlecenie i w naszym imieniu. Zawsze korzystamy z usług takich podmiotów, które gwarantują bezpieczeństwo danych i właściwą ich ochronę.
W uzasadnionych przypadkach dane mogą być także udostępnione organom administracji publicznej (np. prokuratura, policja, straż miejska, urzędy państwowe)  i sądom.
Danych osobowych nie sprzedajemy i nie przetwarzamy w celach związanych  z profilowaniem. 

 

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności: 19.11.2021 r.

Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej