REGULAMINY

 1. START
 2. /
 3. START
 4. /
 5. REGULAMINY

   Regulamin udostępniania zbiorów bibliotecznych przez
                                                       BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO                                                      
w zintegrowanym systemie PROLIB

 

                                                                                                                                   Rozdział I

                                                                                                                        Postanowienia ogólne

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082);

2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1479, z późn. zm.);

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/RODO/(Dz.U.UE.L.2016.119.1);

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. z 2013 r., 369);

5. Statut Biblioteki Pedagogicznej.

                                                                                                                                § 1

Zbiory biblioteczne udostępnia się:

 1. Poprzez wypożyczenia poza Bibliotekę czytelnikom indywidualnym, w Wydziale Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych,
 2. Na miejscu w Czytelni,
 3. Poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne.

§ 2

Prawo do korzystania z usług Biblioteki mają:

 1. NAUCZYCIELE,
 2. STUDENCI,
 3. UCZNIOWIE (niepełnoletni uczniowie za poręczeniem rodzica/opiekuna prawnego),
 4. INNI czytelnicy.

§ 3

 

Godziny pracy Biblioteki podaje się do wiadomości czytelników w siedzibie placówki oraz na stronie internetowej Biblioteki.

§ 4

Korzystający ze zbiorów Biblioteki maja obowiązek szanowania udostępnionych materiałów i są odpowiedzialni za wszelkie straty i braki powstałe z ich winy. Aby uniknąć  odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia, czytelnik ma obowiązek zauważone uszkodzenia zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

§ 5

Czytelnicy mogą wspomagać Bibliotekę poprzez darowiznę  finansową lub rzeczową.

 

Rozdział  II

Udostępnianie zbiorów w Wydziale Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych

§ 6

Wydział Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych prowadzi wypożyczenia materiałów bibliotecznych czytelnikom indywidualnym

                                                                                                                                    § 7

 1. Zapisanie do Biblioteki możliwe jest:
  a) osobiście w Bibliotece,
  b) poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w aplikacji mobilnej lub w katalogu elektronicznym INTEGRO. Po wypełnieniu takiego formularza czytelnik musi w ciągu 14 dni potwierdzić swoje dane osobowe i aktywować konto osobiście w Bibliotece. Po upływie tego terminu konta nieaktywowane są automatycznie usuwane.
 2. Prawo do wypożyczenia nabywają czytelnicy z chwilą uzyskania karty bibliotecznej.
 3. Podstawę otrzymania karty bibliotecznej stanowi dokument tożsamości posiadający PESEL.
 4. Osoby nie posiadające nr PESEL mogą korzystać jedynie na miejscu bądź ze zbiorów dostępnych on-line.

                                                                                                                                   §8

 1. Karta biblioteczna upoważnia do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 2. Posługiwanie się kartą biblioteczną jest jednoznaczne z akceptacją obowiązującego regulaminu i polityki RODO Biblioteki.
 3. Karta biblioteczna jest ważna na czas nieokreślony.

                                                                                                                                   §9

 1. Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną upoważniającą go do osobistego korzystania z Wydziału Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych.
 2. Zagubienie karty należy bezzwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 3. Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić Bibliotekę o zmianie danych teleadresowych.

                                                                                                                                    §10

Czytelnik traci prawo do korzystania ze zbiorów  Biblioteki w przypadku naruszenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki.

                                                                                                                                    §11

 1. Czytelnik może mieć wypożyczonych maksymalnie 7 tytułów książek i 7 tytułów zbiorów audiowizualnych.
 2. Książkę wypożycza się na okres 30 dni kalendarzowych z możliwością czterokrotnego przedłużenia terminu zwrotu (osobiście, telefonicznie, e-mail), o ile nie jest ona zarezerwowana przez innego użytkownika Biblioteki oraz nie został przekroczony termin zwrotu prolongowanego materiału bibliotecznego.
 3. Zbiory audiowizualne udostępniane są na okres 14 dni z możliwością jednokrotnego przedłużenia.
 4. Z zasobów cyfrowych zdigitalizowanych przez Bibliotekę mogą korzystać wyłącznie nauczyciele w celach edukacyjnych.

                                                                                                                                    §12

 1. Za niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych, Biblioteka może stosować następujące sankcje:
  a) upomnienie,
  b) opłatę pieniężną za każdy dzień zwłoki (Załącznik nr 1- Wykaz opłat regulaminowych pobieranych przez Biblioteki)
  c) zablokowanie konta Czytelnika do czasu zwrotu wypożyczonych dokumentów i uregulowania zobowiązań finansowych,
  d) po trzech upomnieniach – wezwanie Czytelnika do zwrotu dokumentów bibliotecznych pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

                                                                                                                                   §13

 1. Za wypożyczone materiały biblioteczne odpowiada czytelnik.
 2. Nauczyciel bibliotekarz w Wydziale Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych ma obowiązek sprawdzenia w obecności czytelnika stanu udostępnianych zbiorów, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności przed udostępnianiem i przy zwrocie zbiorów.
 3. Za wszelkie uszkodzenia nieujawnione w chwili odbioru materiałów bibliotecznych, a stwierdzone przy ich zwrocie, czytelnik odpowiada materialnie.

                                                                                                                                    §14

 1. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonych zbiorów, czytelnik jest zobowiązany odkupić je w takim samym wydaniu.
 2. Jeżeli odkupienie identycznej pozycji nie jest możliwe, Biblioteka ustala sposób uregulowania zobowiązań czytelnika poprzez:
  a) odkupienie pozycji w nowszym wydaniu,  
  b) wpłacenie kwoty równej aktualnej wartości rynkowej zniszczonej lub zagubionej pozycji (Załącznik nr 1- Wykaz opłat regulaminowych pobieranych przez Bibliotekę).

                                                                                                                                    §15

 1. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
  a) książek wydanych przed 1945 r.
  b) materiałów z księgozbioru podręcznego Czytelni,
  c) gazet i czasopism.
 2. W uzasadnionych przypadkach pozycje wymienione w § 15 pkt 1 ust. a), b), c) mogą zostać wypożyczone za zgodą Dyrektora lub Wicedyrektora.

                                                                                                                                    §16

 1. Zamówienia na książki realizowane są w godzinach pracy Biblioteki.
 2. Rezerwacje internetowe realizowane są na bieżąco w godzinach pracy Biblioteki.
 3. Zamówione pozycje należy odebrać w ciągu 2 dni roboczych.

                Rozdział III

            Udostępnianie zbiorów z Czytelni

  § 17

Czytelnik korzystający ze zbiorów Czytelni zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.

                                                                                                                                     §18

Użytkownika Czytelni obowiązuje:

 1. pozostawienie wierzchnich okryć w szatni, bądź w miejscu wskazanym przez bibliotekarza,
 2. zachowanie ciszy,
 3. zakaz podkreślania, zakreślania, itp.,
 4. zakaz wnoszenia i spożywania posiłków i napojów.

                                                                                                                                     §19

Na pracownikach pełniących dyżur w Czytelni spoczywa obowiązek sprawdzenia w obecności czytelnika stanu udostępnionych zbiorów.

 

                                                                                                                                     §20

Wynoszenie poza Czytelnię materiałów bibliotecznych jest niedozwolone z wyłączeniem par.15 ust.2.

 

                                                                                                                                     §21

Czytelnia wyposażona jest w księgozbiór podręczny, z którego można korzystać na miejscu.

 

                                                                                                                                     §22

W Czytelni udostępnia się materiały biblioteczne:
a) z księgozbioru Czytelni
b) z magazynu Biblioteki
c) sprowadzone z innych bibliotek droga wypożyczeń międzybibliotecznych.

                                                                                                                                     §23

Czytelnik może zamówić jednorazowo dowolną ilość woluminów czasopism lub druków dzieł zwartych.

                                                                                                                                     §24

Zamówienia na zbiory realizowane są na bieżąco. Na 30 minut przed zamknięciem Biblioteki zbiory nie są udostępnione.

                                                                                                                                     §25

Po zakończeniu pracy w Czytelni, czytelnik jest zobowiązany oddać dyżurnemu bibliotekarzowi wszystkie udostępnione mu zbiory biblioteczne w nienaruszonym stanie.

 

Rozdział IV

Wypożyczenia międzybiblioteczne

  §26

 

Zamówienie na sprowadzenie książki z biblioteki krajowej czytelnik składa wypełniając rewers w Bibliotece, lub on-line.

 

                                                                                                                                     §27

1. Biblioteka realizuje złożone zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania rewersu.

2. Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczenia międzybibliotecznego udostępnia się wyłącznie w Czytelni przez okres jednego miesiąca.

                                                                                                                                     §28

 1. Biblioteka nie wypożycza innym bibliotekom dzieł rzadkich i o wyjątkowej wartości, bieżących roczników czasopism, pozycji z księgozbioru podręcznego oraz pozycji jednoegzemplarzowych.
 2. W wypadku uszkodzenia dokumentu biblioteka wypożyczająca zobowiązana jest do zwrotu egzemplarza o tym samym tytule i tego samego wydania.

                                                                                                                                     §29

Czytelnik zostaje powiadomiony telefonicznie lub e-mailowo o dostępności zamawianych materiałów i terminie ich zwrotu.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

   § 30

Nieprzestrzeganie przez czytelnika niniejszego regulaminu może spowodować pozbawienie prawa do korzystania z usług Biblioteki.

                                                                                                                                     §31

Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora lub Wicedyrektora Biblioteki.

                                                                                                                                     §32

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2022 r.

Załącznik Nr 1

 

Wykaz opłat regulaminowych pobieranych przez Bibliotekę

 

 1. Za każdy dzień zwłoki w zwrocie materiałów bibliotecznych Biblioteka pobiera opłatę pieniężną w wysokości 0,10 groszy od każdego woluminu.
 2. Za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne czytelnik zobowiązany jest wnieść opłatę w wysokości aktualnej wartości rynkowej zagubionego materiału bibliotecznego (za wartość rynkową materiału bibliotecznego przyjmuje się średnią cenę z 3 ofert księgarni internetowych), a gdy ta wartość nie jest możliwa do ustalenia – kwotę nie mniejszą niż 40 zł.

 

 

 

Regulamin korzystania z komputerów i Internetu
oraz z oferty edukacyjnej i kulturalnej
Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

 Rozdział I
Korzystanie z komputerów i Internetu

 § 1

 1. Czytelnik ma możliwość pracy na komputerach udostępnionych w Bibliotece.
 2. Korzystanie z komputerów możliwe jest w dniach i godzinach pracy Biblioteki, po okazaniu Karty Czytelnika.
 3. Czytelnik zobowiązany jest do korzystania z komputerów wyłącznie w celach edukacyjnych.
 4. Czytelnik może:
 • przeglądać katalog on-line Biblioteki,
 • korzystać z pomocy pracownika Biblioteki przy wyszukiwaniu informacji
  w katalogu on-line Biblioteki,
 • przeglądać zasoby sieci Internet,
 • korzystać z dostępnego oprogramowania,
 • zapisywać wyniki wyszukiwania na własnym nośniku,
 • odsłuchiwać pliki dźwiękowe wyłącznie przez podłączone słuchawki.
 1. Czytelnik korzystający ze sprzętu informatycznego Biblioteki oraz dostępu do Internetu ponosi odpowiedzialność za własne prace wykonywane na sprzęcie. Dane pozostawione na dysku komputera są usuwane i mogą zostać utracone, jeżeli Czytelnik nie zapisze ich na własnym nośniku lub internetowym koncie zewnętrznym przed ukończeniem sesji.
 2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania wirusów.
 3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych pozostawionych po zakończeniu pracy na urządzeniach należących do Biblioteki oraz za ewentualne roszczenia osób trzecich, bądź szkody Czytelnika, w tym naruszenie poufności danych osobowych, wynikłe na skutek korzystania przez Czytelnika z Internetu.
 4. Czytelnik korzystając z komputera powinien:
 • zająć miejsce przy stanowisku wskazanym przez pracownika Biblioteki,
 • zgłaszać pracownikowi Biblioteki fakt opuszczenia stanowiska,
 • przestrzegać maksymalnego czasu pracy przy stanowisku komputerowym – 1 godzina. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas może zostać wydłużony. Przy stanowisku może znajdować się jedna osoba,
 • zgłosić pracownikowi Biblioteki wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości związane z pracą komputera,
 • dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę, przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej oraz zachować czystość i porządek w czasie korzystania z usług Biblioteki.
 1. Czytelnikowi zabrania się:
 • podłączania własnych komputerów przenośnych do sieci LAN Biblioteki
  i poprzez tę sieć do Internetu,
 • działania powodującego dewastację lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia,
 • wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji oprogramowania udostępnianych komputerów,
 • instalowania i uruchamiania innych programów niż zainstalowane,
 • instalowania i uruchamiania gier komputerowych,
 • przeglądania stron zawierających treści o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym lub innym zakazanym przez prawo,
 • wykorzystywania komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych,
 • korzystania z komunikatorów internetowych oraz innych programów mających charakter rozrywkowy,
 • rozsyłania korespondencji seryjnej i obszernych załączników, jak też innych działań, które zakłócają pracę sieci komputerowej (np. słuchanie radia internetowego),
 • wyłączania komputerów,
 • spożywania posiłków przy komputerach.
 1. Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z usuwaniem uszkodzeń sprzętu i oprogramowania wynikających z jego winy.
 2. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy.
 3. Pracownik Biblioteki ma prawo do weryfikacji czy wykorzystanie sprzętu i oprogramowania odbywa się zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
  W przypadku stwierdzenia naruszenia tych zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

 Rozdział II 
Działalność edukacyjna i kulturalna

§ 2

 

 1. Biblioteka organizuje i prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, konkursy, konferencje i warsztaty dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli bibliotekarzy oraz spotkania z rodzicami zwane dalej imprezami.
 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi i młodzieżą do 16 r. ż., w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.
 3. Nauczyciele, którzy chcą skorzystać z oferty edukacyjnej Biblioteki są zobowiązani do zgłoszenia chęci uczestnictwa telefonicznie, mailowo lub osobiście.
 4. Imprezy będą fotografowane, a zdjęcia będą umieszczane na stronie internetowej Biblioteki. Uczestnik imprezy, który nie wyraża zgody na fotografowanie, powinien to zgłosić organizatorowi przed rozpoczęciem imprezy.
 5. Dane osobowe podane przez Uczestnika imprezy przetwarzane są wyłącznie w celach organizacyjnych i informacyjno-promocyjnych, dotyczących tej imprezy, zgodnie przepisami o ochronie danych osobowych .
 6. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Biblioteki i wykładowcy.
 7. Osoby pełnoletnie korzystające z oferty edukacyjnej Biblioteki powinny posiadać Kartę Czytelnika.

Rozdział III 
Przepisy końcowe
§
3

 1. Administratorem danych osobowych Czytelników jest:
  Biblioteka Pedagogiczna,
  Kolejowa 8,  21-500  Biała Podlaska,
  tel. 833433237,
  e-mail sekretariat@bialabp.edu.pl
 2. Dane osobowe Czytelników przetwarzane są:
  a) w celu udostępniania materiałów bibliotecznych. Przetwarzanie danych osobowych w tym wypadku jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, a ich podanie jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania wymaganych danych osobowych przez Czytelnika skutkuje brakiem możliwości korzystania z zasobów biblioteki.
  b) w celu prowadzenia działalności informacyjno-promocyjnej biblioteki. Przetwarzanie danych osobowych w tym wypadku odbywa się na podstawie udzielonej przez Czytelnika zgody. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 4. Jeśli Czytelnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Biblioteka przechowuje dane Czytelnika:
  a) w czasie, gdy jest on aktywnym Czytelnikiem Biblioteki oraz przez okres 5 lat od ostatniej aktywności,
  b) do czasu wycofania udzielonej zgody.
 6. W bibliotece został powołany inspektor ochrony danych osobowych. Jego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej oraz w sekretariacie biblioteki nr tel. 833433237.
 7. Biblioteka może przekazywać dane osobowe Czytelników tylko i wyłącznie instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane Czytelników nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. Dane osobowe Czytelników nie będą podlegały profilowaniu.

§ 4

 1. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.
 2. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Czytelnika.
 3. Pracownik Biblioteki może odmówić obsługi Czytelnika niestosującego się do niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, bądź zachowującego się agresywnie.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki.
 5. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 6. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
 7. Rozstrzyganie spraw spornych lub nieuregulowanych niniejszym Regulaminem leży w kompetencjach Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.

§ 5

 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.07.2022 r.