WSPOMAGANIE EDUKACJI

 1. Start
 2. /
 3. WSPOMAGANIE EDUKACJI

W ramach wspomagania szkół i przedszkoli oraz innych placówek oświatowych w realizacji obowiązujących podstaw programowych, kierunków polityki oświatowej państwa, rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży oraz wspierania rozwoju kompetencji kluczowych proponujemy: 

 • zbiory i usługi biblioteki;
 • konferencje i warsztaty dla nauczycieli;
 • spotkania z radą pedagogiczną;
 • sieć współpracy i samokształcenia oraz konsultacje indywidualne dla nauczycieli bibliotekarzy; bibliotek szkolnych
 • spotkaniach z rodzicami;
 • zajęcia edukacyjne na każdym etapie nauczania;
 • wystawy i konkursy;
 • różnorodne imprezy czytelnicze.

Proponowane formy wspomagania dostosowujemy do potrzeb odbiorców. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, chętnie wpiszemy się w realizację projektów edukacyjnych w szkole czy przedszkolu.

Minister Edukacji i Nauki  ustalił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Są to:

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Wydział Multimediów i Wspomagania Edukacji
tel. (83) 343-32-37 w. 25
 multimedia@bialabp.edu.pl

DLA NAUCZYCIELI

Oferta dla nauczycieli, pedagogów, pracowników oświaty

DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

Oferta dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych

DLA STUDENTÓW

Szkolenia, wykazy literatury, pisanie prac

DLA UCZNIÓW

Konkursy, lektury, egzaminy

DLA RODZICÓW

Rozwój dziecka, problemy wychowawcze, czas wolny z dzieckiem

DLA SENIORÓW

Spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku